Äntligen har viktiga saker blivit på modet.

Miljö och kvalitet har blivit modebegrepp. Det är vi som arbetat med dessa frågor länge glada för. Ju fler som engagerar sig, desto bättre. Här följer Instras kvalitets- respektive miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

Instra har ett kvalitetssystem som omfattar bolagets verksamhet med betoning på det som berör projekteringsarbete. Ändamålet med kvalitetssystemet är att uppfylla de krav och normer som ställs från myndigheter och beställare.

Instras kvalitetssystem syftar till att alla medarbetare utför sitt uppdragsarbete i enlighet med företagets kvalitetshandbok och för uppdraget gällande kvalitetsplan.

Instra skall ta reda på vad kunden vill, dokumentera detta samt utföra arbetet så att resultatet motsvarar kundens önskemål.

Miljöpolicy

Den miljö som Instra åstadkommer genom vår projekteringsverksamhet utförs i samarbete med våra beställare och kunder så att vi tillsammans verkar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Instra följer fortlöpande diskussioner och uppgifter som framkommer om påverkan på vår miljö och kontrollerar att gällande miljöföreskrifter följs.

På Instra sker bevakning av nyheter inom miljöområdet och vi arbetar för att skapa:
- Driftsäkra, lättskötta samt tåliga system
- God arbetsmiljö / boendemiljö
- Kretsloppstänkande
- Resurssnålhet
- En ständig förbättring inom miljöarbetet